Радио-релейна система DVB-T 2K от 2.2-2.7 GHz


Указание за работа с радио-релейни системи от сериите REZ DVBT


1. Общи данни:
Радио-релейните сисеми от сериите REZ DVBT, производство на фирма "Резонанс"ЕООД са предназначени за висококачествен цифров пренос на аудио и тв програми в обхвата 2.2-2.7 GHz. За основа е използван формат DVB-T 2К с модулация QPSK, 16QАM или 64QАM. Този формат позволява MPEG 4 :2 :0 MP@ML компресия, с до 15 Mbit качество на видео тракта и 256 Kbit /s на аудио. Входа и изхода от системата може да бъде както аналогов, така също и цифров- SDI. Предвидената система за защита от грешки, гарантира стабилна работа при всякакви атмосферни условия и смущаващи сигнали. Използването на DVB-T 2K модулация позволява осъществяването на връзка без пряка видимост между предавател-приемник, а така също и връзка по време на движение. Надежността за безаварийна работа при правилно изградено трасе и при всякакви метеорологични условия е 99,99 %, а при изграждане на сдвоено трасе с автоматично превключване  - 99,999%

2. Елементи на системата:
- DVB- Т  енкодер модулатор
- ВЧ повишаващ конвертор
- излъчвателна антенна система
- ВЧ понижаващ конвертор
- приемна антенна система
- DVB S приемник декодер

3. Описание за работа с DVB S енкодер модулатор:
Този тип е с дисплей и с бутони за управление на самия модул.

На лицевия панел има следните бутони за управление:
-        menu - определя категорията, която се настройва - input, modulation, video, audio, PSI TABLES, PID settings
-        enter - потвърждава направения избор
-        tx on - включва или изключва излъчването
-        light - включва или изключва осветлението на дисплея
-        нагоре - придвижва курсора нагоре
-        надолу -придвижва курсора надолу
-        на ляво - призвижва курсора на ляво
-        на дясно- придвижва курсора на дясно

Светодиоди с надпис:
-        power 5v - наличие на 5v
-        ext. tuner nim locked - показва че въведената честота е правилна
-        upconv. Locked - използва се за друг честотен обхват
-        fpga loaded - показва че управляващата програма е стартирала правилно
-        encoder loaded - енкодерът е стартирал правилно
-        tx on - има излъчване
В дясно, долу на фронталния панел има още три диода:
-  с червен цвят показва наличиена напрежение в мрежата
- с зелен цвят - наличие на напрежение към високочестотния конвертор
- с жълт цвят - показва включване на резервно захранаване - 12 W

Начин на работа с дисплея и бутоните:
При включване на захранването след няколко секунди се появява надписа
:"DVB - S miniMod on - air" или "DVB - S miniMod standby", в зависимост от това дали модулаторът е в режим излъчване или режим изчакване. Всички светодиоди трябва да светят в режим standby без tx on, в режим on - air свети и tx on. При неправилно зададена честота диода ext. tuner nim locked също не свети. Ако искаме да променим някоя стойност се влиза с бутона menu, където има възможност за настройка на CATEGORY за:

I.        MODULATION  - с бутоните нагоре и надолу избираме меню модулация. С бутоните на ляво, на дясно избираме следните режими:
          1. DVB - T, който може да бъде променен на GMSK. За    препоръчване е DVB - T
2.        TX enable, standby, on - air
3.        FREquency - в зависимост от използвния модулатор могат да бъдат от 2.2 до 2.7 MHz
4.        spectrum - може да бъде  normal или  invers. За препоръчване е normal.
5.        Carrier only - определя дали излъчващия спекър да бъде само носеща при режим yes или модулиран сигнал в режим no.
6.        gain- определя силата на излъчвания сигнал от 0 до 15-то ниво. За препоръчване е ниво 15.
7.        coderate /FEC/ - определя нивото на шумозащитеност на канала. Може да бъде 1/2, 2/3, 3/4, 7/8. За препоръчване е 1/2.
8.        Constellation - определя вида на използваната модулация. Може да бъде QPSK, 16 QAM, 64 QAM. За предаване на един канал е достатъчно изпозването на QPSK.
9.        GUARD INTERVAL - определя дължината на защитния интервал между подносещите честоти. Може да бъде 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. За препоръчване е 1/4
10.         BANDWIDTH - определя широчината на честотната лента на излъчвания сигнал. Може да бъде 8, 7 или 6 MHz. Препоръчва се 8 MHz
При избор на категория:

II.        INPUT - избираме вида на устройството преди модулатора - MPEG енкодер, Tuner, ETH bridge, raw ts. В случая се използва само MPEG енкодера. При избор на категория
III.        VIDEO - избираме дали да бъде включено - enabled, изключено - disablet.
Избира се входа, по който да бъде подадено видеото - source - sdi, skart, rgb, YCbCr, YC, CVBS. Обикновено се използват CVBS за аналогов вход и sdi за цифров вход.

Формата на сигнала се избира чрез format и може да бъде PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, NTSC, NTSC-4.43, SEKAM. За препоръчване е PAL.

За избор на резолюция на картината избираме resolution, която може да бъде D1, HD1 и SIF. За пълна резолюция избираме D1.

GOP mod - избираме за определяне структурата на кодиране. За препоръчване е IBBP
BITRATE MODE - определя качеството на видео сигнала. Може да бъде аuto или manual. Препоръчва се  аuto.
При избор на категория:

IV.        AUDIO - определяме при enablet включен звук и при disablet изключен. При избор на MODE дали звукът да е STEREO, JOINT STEREO, DUAL CH., или  SINGLE CH. За препоръчване е STEREO. Честотата на дискретизация се избира от SAMPLERATE и може да бъде  48 Khg, 44,1 Khg или 32 Khg. За препоръчване е 48 Khg. От bitrate също се определя качеството на звука и може да бъде 256, 224, 192, 160, 128, 112, 96, 64 Kbps. За препоръчване е 256.
При избора на категория:

V.        PSI TABLES определяме номера на мрежата и името на програмата. Те се задават  произволно.

При избор на каегория:

VI. PID settings се определя служебната номерация на различните кодове на мрежата. Те се задават автомачично и няма нужда да бъдат променяни без причина.

VI.        Определяне на честотата на излъчване:

Набира се директно на дисплея и може да бъде от 2.2 до 2.7 GHz.

VII.        Описание за работа с височестотен мощен усилвател 2,2 - 2,7 GHz. Подробното описание за работа с усилвателя е охисано в раздел "Усилватели".
VIII.        Описание за работа с DVB - Т 2К декодер демодулатор
Подробното описание за работа с приемника е описано в раздел "Приемници".

ВНИМАНИЕ:

Работата с релейната система трябва да се извършва от квалифицирани технически лица, тъй като неправилната насгройка на системата може да предизвика излъчвания извън разрешените обвхати.

Не се препоръчва дълговременно пребиваване до излъчвателния конвертор по време на работа, тъй като високочестотното излъчване може в редки случаи да предизвика главоболие, прилошаване или други странични ефекти.