Упътване за работа с приемник REZ DVB-T - Rx

1. Предназначение - приемникът REZ DVB-T - Rx е предназначен за приемане на цифрови телевизионни и радио сигнали формат DVB-T. Използването на две антени /разнесено приемане/ дава възможност за приемане на сигнали в движение. Приемникът дава възможност и за включване към антената на понижаващи конвертори, при използване на други честотни обхвати.

2. Описание - приемникът се състои от преден панел, на който са разположени бутоните за управление,светлинни индикатори и течнокристален дисплей, заден панел, на който са разположени изходи за видео, аудио, входове за антени, управление, захранване 220V и 12V, предпазител и главен бутон за включване на 220V.

а/ бутони за управление - шестте бутона за управление дават възможност за цялостно управление на настройките на приемника. С бутон MENU се влиза и излиза от основното меню и подменютата. С бутон  ENTER се потвърждава избраната позиция. С бутоните "нагоре", "надолу","наляво","надясно" се придвижва курсора към желаната позиция.

б/ светлинни индикатори - в ляво от бутоните се намират пет светлинни индикатора, разполжени вертикално един над друг
-    индикатор с надпис POWER 5V показва, че има захранване 5V
-    ндикатор с надпис TUNER NIM LOCKET - показва състоянието на приемника: при постоянно светене е в режим "настройка", при примигване е в режим "работа"
-    индикатор RF LOCK - при светване показва, че приемникът е осъществил връзка.
-    Индикатори RF LOCK A и RF LOCK B при светване показват коя от двете антени приема сигнал.

В режим "настройка" под индикаторите светва червен индикатор с по-слабо ниво, който предупрежва, че приемникът е в режим "настройка". В режим "работа" угасва.

В дясно от бутоните се набират три светлинни индикатора:
- индикатор с надпис АС 220V - светва червено, когато приемникът е захранен с 220V АС
- индикатор с надпис ЕХТ. 12V - светва жълто, когато приемникът е захранен с 12 V DC
- индикатор с надпис DOWNCONV.12V - светва зелено, когато към понижаващия конвертор е подадено захранващо напрежение 12V
в/ изходи: 
-    на задния панел са разположени два изхода за видео - CVBS аналогов композитен изход и SDI цифров изход. Те работят едновременно и независимо един от друг.
-    Изходите за аудио са балансирани и само аналогови. Чрез превключвател 0-6 dB се избира нужното изходно ниво.
-    Входовете за антени са два и работят независимо един от друг. С  бутон ON - OFF се подава захранване за понижаващия конвертор.
-    Вход RS 232 е за връзка между приемника и компютър.
-    Входовете за 220V и 12V работят независимо едни от друг, като приоритетен е 220V АС.

3. Упътване за работа - управлението на приемника се извършва от бутоните на предния панел. Менюто се наблюдава както на течно присталния дисплей, така и на аналоговия видео изход на приемника.
а/ настройка:
при първоначално пускане на захранването на течно кристалния диспей в зависимост от режима, в който се намира приемника се изписва STANDBY - готовност или  WORKING - работа.
При натискане на бутона MENU на течно крисатлния диспей и видео изхода се появяват следните подменюта:
-    Actual  User Config - USER 1 - показва коя настройка е въведена, в случая настройката под име USER 1. Могат да бъдат запомнени неограничен брой настройки, в зависимост от различнити честототи и параметрите на мрежата.
-    FE/Channel Setup
= OFDM - Source Config - Channel BW - 8 - определя ширината на честотната лента, Use Local OSC - YES - определя дали се използва понижаващ конвертор, Local Oscil.Config - определя честотата на осцилатора на понижаващия конвертор, Spectrum - определя спектъра на сигнала, OFDM-Parameter Mode - определя параметрите на търсения сигнал.
= Channel Frequ. - определя честотата или номера на използвания канал.
= - from Freq.List -  отива се в списъка от запомнени честоти.
= Select Channel - избира на кой канал да работи
= Manual PID-Selection - дава възможност каналите да се избират по PID CODE
-    Manage Channels - влизайки в това меню се появяват следните подменюта:
= n-Channels stored-1 - показва колко канала са запомнени.
= Channel List Mod -  Set Top Box /ALL/, STB TV -Channel, STB Radio-Channel, Favorit TV, Favorit Radio, Head-End - определя какъв тип канали да гледаме. При тв вариант използваме STB TV -Channel или Set Top Box /ALL/
= View Channel List - показва избраните канали
= View Trasponder List - показва избраната честота
= Clear Channel/TP List - при задаване на Yes/All/ се изтриват всички канали и честоти запомнени до този момент.
= Store new channel mode - onli-FTA, none, any - показва кои нови канали да бъдат запомнени. При any се запомнят всички нови канали.
= Run Service/NIT/Scan - показва какъв тип канали да бъдат сканирани. При only Actual - TP се сканират всички нови честоти.
= Organize Channel - чрез него се влиза в подменю, което определя начина на подреждане на каналите.
-    /RESERVED/ - запазено меню за специални канали. На практика не се използва.
-    User-Preferences - определя допълнителни настройки.
= Power-On Decode Mode - при  Saved Channel запазва настройките и режима на работа при включване и изключване на захранването.
= SPDIF-Output Mode - определя формата на цифровия звук.
= Keep Last frozen picture - при YES запомня последната картина при изключване на предавателя.
= Freg. Inp. Mode by - при Frequency показва честота, а при RF Channel Nb.  показва номер на ТВ канал.
= Diagnostic OSD- Off - определя дали служебната информация да излиза заедно с картината на аналоговия изход.
= SI-Diagnostic - On - определя дали се подава информация за качеството на сигнала.
-    User-Configurations
= Decoder Line Mode - PAL - определя формата на видео сигнала.
= Video Output Mod - Composit&Audio - определя активните изходи.
= Low Delay Mode - normal - определя закъснението на видеото.
= RS232 BaudRate - 115200 - определя скоростта за връзка с RS232
= Special USER - Control Key - 1234 - определя кода за специален достъп
= OEM - Config Menu - меню за служебен достъп.
- Config/Settings - при Save USER-1 - се запомнят въведените параметри, а при Load USER-1 се активира приемника в режим WORKING
4. Упътване за бърза пренастройка на честота
- влиза се в MENU, FE/Channel Setup и в Channel Freqy. Настройва се новата честота. Излиза се с MENU и се влиза в подменю Manage Channels. На Clear Channel/TP се въвежда Yes/all/ и се изтриват старите честоти и канали. Влиза се в Run Service /NIT/ Scan и се въвежда only Actual-TP. Натиска се ENTER  и се появява новия канал след сканиране. Отива се на Wieu Channel List  и с ENTER се потвърждава избрания канал. С MENU се излиза и се отива на Config/Settings - Save USER-1 след това отново на Config/Settings - Load USER-1. Приемникът преминава в режим WORKING на новата честота. Операцията по настройка се извършва при включен предавател и осъществена връзка.